INŠTITÚT SOCIÁLNEJ INOVÁCIE

Experti na poli vzdelávania a tvorby analytických dokumentov v sociálnej sfére.

Čítaj viac

Služby pre klientov


Individuálna a skupinová supervízia


Pre odborníkov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách, pre začínajúcich aj skúsených supervízorov (tzv. supersupervíziu).

Naším zámerom je budovať stabilné supervízne skupiny ako aj poskytnúť cielenú individuálnu podporu. V prípade záujmu nás kontaktujte mailom alebo telefonicky, následne Vás podľa prejaveného záujmu budeme informovať o termínoch a časoch realizácie.

Cena:

Tešíme sa na stretnutie s ľuďmi, ktorí rovnako ako my, pociťujú potrebu vzájomnej podpory profesionálov.

Supervíziu pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách ako i supervíziu pre začínajúcich supervízorov zabezpečujú odborníci našej spoločnosti, ktorí spĺňajú minimálne kritériá ISI s. r. o. na pozíciu supervízor, ktorými sú:

Experti


Náš expertný tím má mnohoročné skúsenosti so vzdelávaním v sociálnej práci. Venujeme sa najmä praktickej práci s osobami so zdravotným znevýhodnením, práci so závislými aj so svojpomocnými skupinami, probácii a mediácii v trestných veciach, supervízii, tvorbe komunitných plánov, otázkam etiky v sociálnej práci, rovnako ako aj výskumu v sociálnej práci vrátane metodológie a štatistiky.

Referencie


Školskí psychológovia zo základných a stredných škôl
Workshop pre začínajúcich školských psychológov v oblasti individuálneho a skupinového poradenstva poskytovaného v školách.

SOŠ gastronómie a cestovného ruchu Nitra
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie extrémizmu.

Základná škola Bernolákovo
Aktualizačné vzdelávanie Problematika násilného a agresívneho správania sa vo vzťahu k deťom a mládeži pre pedagogických zamestnancov.

Spoločnosť pre predškolskú výchovu Piešťany
Aktualizačné vzdelávanie Problematika násilného a agresívneho správania sa vo vzťahu k deťom a mládeži pre pedagogických zamestnancov.

Odborový zväz KOVO
Zvládanie záťažových situácií a stresu.

Základná škola v Topoľčanoch, Tribečská ul.
Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy na tému mediácia.

Integrovaný odborový zväz
Pokračujúce vzdelávanie členov odborového zväzu v oblastiach: komunikácia, konflikty a vyjednávanie. (2016, 2017, 2018)

Žilinská univerzita
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti Štatistických metód a v programe Statistica.

Nadácia Milana Šimečku
Spolupráca pri vzdelávaní zamestnancov školstva v projekte „Kvalita alebo kvantita?“ na zisťovanie postojov a postojových zmien počas vyučovania.

Back to top